tensorflow :: ops :: UnicodeTranscode :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla UnicodeTranscode .

streszczenie

Atrybuty publiczne

errors_ = "replace"
StringPiece
replace_control_characters_ = false
bool
replacement_char_ = 65533
int64

Funkcje publiczne

Errors (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Zasady obsługi błędów w przypadku znalezienia nieprawidłowego formatowania w danych wejściowych.
ReplaceControlCharacters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Czy zamienić znaki sterujące C0 (00-1F) na znak replacement_char .
ReplacementChar (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Zastąpiony punkt kodowy znaku, który ma być użyty w miejsce nieprawidłowego formatowania danych wejściowych, gdy errors='replace' .

Atrybuty publiczne

błędy_

StringPiece tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::errors_ = "replace"

replace_control_characters_

bool tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::replace_control_characters_ = false

zamiennik_znak_

int64 tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::replacement_char_ = 65533

Funkcje publiczne

Błędy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::Errors(
  StringPiece x
)

Zasady obsługi błędów w przypadku znalezienia nieprawidłowego formatowania w danych wejściowych.

Wartość „strict” spowoduje, że operacja wygeneruje błąd InvalidArgument w przypadku dowolnego nieprawidłowego formatowania danych wejściowych. Wartość „zastąpić” (domyślnie) powoduje, że operacja zastąpić każdą nieprawidłową formatowanie na wejściu z replacement_char punkt kodowy. Wartość „ignore” spowoduje, że operacja pominie wszelkie nieprawidłowe formatowanie danych wejściowych i nie wygeneruje odpowiadającego mu znaku wyjściowego.

Domyślnie „zamień”

ReplaceControlCharacters

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::ReplaceControlCharacters(
  bool x
)

Czy zamienić znaki sterujące C0 (00-1F) na znak replacement_char .

Wartość domyślna to false.

Domyślnie false

ReplaceChar

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnicodeTranscode::Attrs::ReplacementChar(
  int64 x
)

Zastąpiony punkt kodowy znaku, który ma być użyty w miejsce nieprawidłowego formatowania danych wejściowych, gdy errors='replace' .

Można użyć dowolnego prawidłowego punktu kodowego Unicode. Wartością domyślną jest domyślny znak zastępujący Unicode 0xFFFD lub U + 65533).

Zauważ, że w przypadku UTF-8 przekazanie znaku zastępczego wyrażalnego w 1 bajcie, na przykład „”, zachowa wyrównanie łańcucha do źródła, ponieważ nieprawidłowe bajty zostaną zastąpione 1-bajtowym zamiennikiem. W przypadku UTF-16-BE i UTF-16-LE dowolny 1 lub 2-bajtowy znak zastępujący zachowuje wyrównanie bajtów do źródła.

Domyślnie 65533