เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Dilation2DBackpropInput

#include <nn_ops.h>

คำนวณการไล่ระดับสีของการขยาย 2 มิติทางสัณฐานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอินพุต

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • อินพุต: 4-D ที่มีรูปร่าง [batch, in_height, in_width, depth]
 • ตัวกรอง: 3 มิติที่มีรูปร่าง [filter_height, filter_width, depth]
 • out_backprop: 4-D ที่มีรูปร่าง [batch, out_height, out_width, depth]
 • ก้าว: 1-D ของความยาว 4 ก้าวของหน้าต่างบานเลื่อนสำหรับแต่ละมิติของเทนเซอร์อินพุต ต้องเป็น: [1, stride_height, stride_width, 1]
 • อัตรา: 1-D ของความยาว 4 ขั้นตอนการป้อนข้อมูลสำหรับการขยายตัวทางสัณฐานวิทยาของ atrous ต้องเป็น: [1, rate_height, rate_width, 1]
 • padding: ประเภทของอัลกอริทึมการขยายที่จะใช้

ผลตอบแทน:

 • Output : 4-D พร้อมรูปร่าง [batch, in_height, in_width, depth]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Dilation2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

คุณลักษณะสาธารณะ

in_backprop
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

in_backprop

::tensorflow::Output in_backprop

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

Dilation2DBackpropInput

 Dilation2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const