dòng chảy :: hoạt động :: ExtractVolumePatches

#include <array_ops.h>

Trích xuất patches từ input và đưa chúng vào kích thước đầu ra "chiều sâu".

Tóm lược

Phần mở rộng 3D của extract_image_patches .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 5-D Tensor với hình dạng [batch, in_planes, in_rows, in_cols, depth] .
 • ksizes: Kích thước của cửa sổ trượt cho mỗi kích thước input .
 • những bước tiến: 1-D có độ dài 5. Làm thế nào xa các trung tâm của hai bản vá lỗi liên tiếp là ở input . Phải là: [1, stride_planes, stride_rows, stride_cols, 1] .
 • padding: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Chúng tôi chỉ định các thuộc tính liên quan đến kích thước là:

   ksizes = [1, ksize_planes, ksize_rows, ksize_cols, 1]
   strides = [1, stride_planes, strides_rows, strides_cols, 1]

Lợi nhuận:

 • Output : 5-D Tensor với shape [batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth] chứa các bản vá với kích thước ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth vector hóa theo chiều "sâu". Lưu ý out_planes , out_rowsout_cols là kích thước của các bản vá lỗi đầu ra.

Người xây dựng và Người phá hủy

ExtractVolumePatches (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksizes, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

Thuộc tính công khai

operation
patches

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

bản vá lỗi

::tensorflow::Output patches

Chức năng công cộng

ExtractVolumePatches

 ExtractVolumePatches(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksizes,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const