Hoạt động thưa thớt

Tóm lược

Các lớp học

tensorflow :: ops :: AddManySparseToTensorsMap

Thêm một N -minibatch SparseTensor vào một SparseTensorsMap , trả về N khiển.

tensorflow :: ops :: AddSparseToTensorsMap

Thêm một SparseTensor vào một SparseTensorsMap trả về xử lý của nó.

tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse

SparseTensors và nối SparseTensors từ một minibatch đã được tuần tự hóa.

tensorflow :: ops :: DeserializeSparse

SparseTensor các đối tượng SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SerializeManySparse

Nối tiếp một N -minibatch SparseTensor thành một đối tượng Tensor [N, 3] .

tensorflow :: ops :: SerializeSparse

SparseTensor một SparseTensor thành một đối tượng Tensor [3] .

tensorflow :: ops :: SparseAdd

Thêm hai đối tượng SparseTensor để tạo ra một SparseTensor khác.

tensorflow :: ops :: SparseAddGrad

Toán tử gradient cho op SparseAdd .

tensorflow :: ops :: SparseConcat

Nối danh sách SparseTensor dọc theo thứ nguyên được chỉ định.

tensorflow :: ops :: SparseCross

Tạo ra chữ thập thưa thớt từ một danh sách các tenxơ thưa thớt và dày đặc.

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseAdd

Thêm một Spensor và một Tensor dày đặc, sử dụng các quy tắc đặc biệt sau:

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseDiv

Thành phần khôn ngoan chia một Cảm biến thưa cho một Tensor dày đặc.

tensorflow :: ops :: SparseDenseCwiseMul

Nhân lên thành phần khôn ngoan một SparseTensor bởi một dày đặc tensor .

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRows

Điền vào các hàng trống trong Đầu vào SparseTensor 2-D với một giá trị mặc định.

tensorflow :: ops :: SparseFillEmptyRowsGrad

Gradient của SparseFillEmptyRows .

tensorflow :: ops :: SparseReduceMax

Tính toán tối đa các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceMaxSparse

Tính toán tối đa các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSum

Tính tổng các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse

Tính tổng các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

tensorflow :: ops :: SparseReorder

Sắp xếp lại SparseTensor theo thứ tự chính tắc, hàng chính.

tensorflow :: ops :: SparseReshape

Định hình lại SparseTensor để biểu diễn các giá trị trong một hình dạng dày đặc mới.

tensorflow :: ops :: SparseSlice

Cắt một SparseTensor dựa trên điểm startsize .

tensorflow :: ops :: SparseSliceGrad

Toán tử gradient cho op SparseSlice .

tensorflow :: ops :: SparseSoftmax

Áp dụng softmax cho ND SparseTensor .

tensorflow :: ops :: SparseSparseMaximum

Trả về giá trị tối đa theo phần tử của hai SparseTensors.

tensorflow :: ops :: SparseSparseMinimum

Trả về giá trị min-khôn ngoan của phần tử của hai SparseTensors.

tensorflow :: ops :: SparseSplit

Tách SparseTensor thành các tensors num_split dọc theo một chiều.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseAdd

Thêm một SparseTensor và một Tensor dày đặc, tạo ra một Tensor dày đặc.

tensorflow :: ops :: SparseTensorDenseMatMul

Nhân SparseTensor (thuộc hạng 2) "A" với ma trận dày đặc "B".

tensorflow :: ops :: TakeManySparseFromTensorsMap

Chuyển đổi một biểu diễn thưa thớt thành một tensor dày đặc.