dòng chảy :: hoạt động :: Tích lũyNV2

#include <math_ops.h>

Trả về tổng theo phần tử của một danh sách các tenxơ.

Tóm lược

tf.accumulate_n_v2 thực hiện thao tác tương tự như tf.add_n , nhưng không đợi tất cả các đầu vào của nó sẵn sàng trước khi bắt đầu tính tổng. Điều này có thể tiết kiệm bộ nhớ nếu đầu vào sẵn sàng vào những thời điểm khác nhau, vì bộ nhớ tạm thời tối thiểu tỷ lệ thuận với kích thước đầu ra chứ không phải kích thước đầu vào.

Không giống như accumulate_n gốc ban đầu, accumulate_n_v2 có thể phân biệt được.

Trả về Tensor có cùng hình dạng và kiểu với các phần tử của inputs .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Danh sách các đối tượng Tensor , mỗi đối tượng có hình dạng và kiểu giống nhau.
  • shape: Hình dạng của các yếu tố của inputs .

Lợi nhuận:

  • Output : Số tenxơ tổng.

Người xây dựng và Người phá hủy

AccumulateNV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, PartialTensorShape shape)

Thuộc tính công khai

operation
sum

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Tổng

::tensorflow::Output sum

Chức năng công cộng

Tích lũyNV2

 AccumulateNV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  PartialTensorShape shape
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const