dòng chảy :: hoạt động :: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

Trả về phần đường chéo theo lô của một tenxơ theo lô.

Tóm lược

Phép toán này trả về một tensor với phần diagonal của input lô. Phần diagonal được tính như sau:

Giả sử inputk nguyên [I, J, K, ..., M, N] , khi đó đầu ra là một tenxơ hạng k - 1 với các kích thước [I, J, K, ..., min(M, N)] ở đâu:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

Đầu vào ít nhất phải là ma trận.

Ví dụ:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Xếp hạng k tensor trong đó k >= 2 .

Lợi nhuận:

 • Output : (Các) đường chéo được trích xuất có hình dạng diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] .

Người xây dựng và Người phá hủy

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Thuộc tính công khai

diagonal
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

đường chéo

::tensorflow::Output diagonal

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử :: tensorflow :: Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const