Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Dokumentacja interfejsu API do obsługi TensorFlow

tensorflow :: porcja

Zajęcia

tensorflow :: Serving :: AspiredVersionPolicy Interfejs dla zasad, które mają być stosowane przy przenoszeniu obsługiwanych wersji w obsługiwanym strumieniu.
tensorflow :: Serving :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction Akcja i identyfikator usługi, która jest z nią powiązana.
tensorflow :: Serving :: AspiredVersionsManager Menedżer, który implementuje interfejs API Target < Loader >, który używa wywołań zwrotnych aspired-version w celu określenia, które obsługiwane wersje mają zostać załadowane.
tensorflow :: Serving :: AspiredVersionsManager :: Options Opcje konfiguracyjne i podłączane obiekty, które będą używane przez AspiredVersionsManager .
tensorflow :: służąc :: AspiredVersionsManagerBuilder Tworzy AspiredVersionsManager z połączonymi z nim opcjami i źródłami.
tensorflow :: Serving :: BasicManager Pomaga zarządzać cyklem życia elementów serwisowych, w tym ich ładowaniem, obsługą i wyładowywaniem.
tensorflow :: Serving :: BasicManager :: Options Opcje konfiguracyjne i podłączane obiekty, które będą używane przez BasicManager .
tensorflow :: Serving :: CachingManager Menedżer zarządzający usługami na żądanie i ładujący je.
tensorflow :: Serving :: CachingManager :: LoaderFactory Abstrakcja dla fabryki modułu ładującego do mapowania z żądania obsługiwanego do odpowiedniego programu ładującego.
tensorflow :: Serving :: CachingManager :: Options Opcje konfiguracji i podłączane obiekty, które będą używane przez CachingManager .
tensorflow :: Serving :: ClassifierInterface Interfejs agnostyczny typu modelu do przeprowadzania klasyfikacji.
tensorflow :: Serving :: ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow :: Serving :: FileSystemStoragePathSource Źródło ścieżki magazynu, które aspiruje do wersji dla danego zestawu usług.
tensorflow :: Serving :: Loader Standaryzowana abstrakcja dla obiektu, która zarządza cyklem życia serwowalnego, w tym ładowaniem i wyładowywaniem.
tensorflow :: Serving :: Loader :: Metadata Metadane składają się z ServableId.
tensorflow :: służąc :: LoaderHarness LoaderHarness jest widget z Menedżera zastosowań trzymać się i rozmowa do ładowarki , gdy to jest jej właścicielem.
tensorflow :: służąc :: LoaderHarness :: Options Opcje konfigurowania LoaderHarness .
tensorflow :: Serving :: Manager Menedżer jest odpowiedzialny za ładowanie, wyładowywanie, wyszukiwanie i zarządzanie okresem życia wszystkich obsługiwanych obiektów za pośrednictwem swoich modułów ładujących.
tensorflow :: Serving :: PathPrefixLoaderFactory Prosty obiekt LoaderFactory, który szuka elementu możliwego do wyświetlenia w ścieżce utworzonej przez konkatenację stałego prefiksu ścieżki z nazwą elementu obsługującego.
tensorflow :: Serving :: RegressorInterface Model agnostyczny interfejs do wykonywania regresji.
tensorflow :: Serving :: ResourceUnsafeLoader Loader, który nie zwraca uwagi na zasoby.
tensorflow :: Serving :: SavedModelBundleFactory Fabryka, która tworzy SavedModelBundles ze ścieżek eksportu SavedModel lub SessionBundle.
tensorflow :: służąc :: ServableHandle Inteligentny wskaźnik do bazowego obsługiwanego obiektu T pobranego z modułu ładującego .
tensorflow :: Servable :: ServableStateMonitor Narzędzie, które nasłuchuje EventBus <ServableState> i śledzi stan każdego obsługiwanego elementu wymienionego na magistrali.
tensorflow :: Servable :: ServableStateMonitor :: Options
tensorflow :: Servable :: ServableStateMonitor :: ServableStateAndTime
tensorflow :: Serving :: ServerCore ServerCore zawiera metody stanowe i pomocnicze umożliwiające budowanie serwerów ModelServers obsługujących wiele interfejsów.
tensorflow :: Serving :: ServerCore :: Options Opcje konfigurowania obiektu ServerCore .
tensorflow :: Serving :: ServingSession Sesja, która blokuje metody zmieniające stan, takie jak Close (), jednocześnie zezwalając Run () na dostęp tylko do odczytu (niewymuszany).
tensorflow :: Serving :: ServingSessionWrapper ServingSession, który otacza daną sesję i blokuje wszystkie wywołania inne niż Run ().
tensorflow :: Serving :: SharedPtrHandle Implementacja UntypedServableHandle przy użyciu shared_ptr zrobić ref liczenia na Loader , który jest właścicielem Servable.
tensorflow :: Serving :: Source Abstrakcji dla modułu, który pozyskuje serwable do załadowania lub, dokładniej, obsługuje dane, które mogą być użyte do załadowania tych usług.
tensorflow :: Serving :: SourceAdapter Abstrakcja modułu, który odbiera wywołania zwrotne aspired-version z danymi typu InputType i konwertuje je na wywołania z danymi typu OutputType.
tensorflow :: Serving :: UnarySourceAdapter
tensorflow :: Serving :: UntypedServableHandle Dojście do obsługiwanego obiektu bez szablonów, używane wewnętrznie w Menedżerze do pobierania obsługiwanego obiektu z usuniętym typem z modułu ładującego .

Struktury

tensorflow :: Serving :: AspiredServableStateSnapshot Migawka stanu i aspiracji udostępnianego elementu.
tensorflow :: służąc :: ServableRequest Zapytanie dotyczące konkretnego załadowanego obiektu obsługiwanego.
tensorflow :: Servable :: ServableStateSnapshot