BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options

kelas statis publik BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options

Atribut opsional untuk BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

Metode Publik

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
wadah (wadah string)
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
Nama Bersama (String Nama Bersama)

Metode Warisan

Metode Publik

wadah BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options publik (wadah string)

publik BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options sharedName (String sharedName)