TensorFlowException

TensorFlowException คลาสสุดท้ายสาธารณะ

เกิดข้อยกเว้นที่ไม่ได้ตรวจสอบเมื่อเรียกใช้กราฟ TensorFlow

วิธีการสืบทอด