Prelinearize.Options

מחלקה סטטית ציבורית Prelinearize.Options

תכונות אופציונליות עבור Prelinearize

שיטות ציבוריות

Prelinearize.אפשרויות
פריסה (פריסת רשימה<Long>)
Prelinearize.אפשרויות
צורה ( צורת צורה)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פריסת Prelinearize.Options ציבורית (פריסת רשימה<Long>)

פרמטרים
מַעֲרָך וקטור המחזיק את הפריסה המבוקשת ברצף מינור למז'ור. אם תכונת פריסה מועברת אך הערכים שלה הם כולם -1 הפריסה תחושב על ידי פעולת ההזנה.

public Prelinearize.Options shape ( צורת צורה)

פרמטרים
צוּרָה צורת הטנזור.