RegisterDatasetV2.Options

מחלקה סטטית ציבורית RegisterDatasetV2.Options

תכונות אופציונליות עבור RegisterDatasetV2

שיטות ציבוריות

RegisterDatasetV2.Options
elementSpec (מחרוזת elementSpec)
RegisterDatasetV2.Options
מטא נתונים (מחרוזת מטא נתונים)
RegisterDatasetV2.Options
requestedDatasetId (מחרוזת requestedDatasetId)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

public RegisterDatasetV2.Options elementSpec (String elementSpec)

מטא נתונים של RegisterDatasetV2.Options (מטא נתונים של מחרוזת)

public RegisterDatasetV2.Options requestedDatasetId (String requestedDatasetId)