Assign.Options

Assign.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ Assign

วิธีการสาธารณะ

มอบหมายตัวเลือก
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)
มอบหมายตัวเลือก
validateShape (บูลีน validateShape)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ Assign.Options useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค ถ้าเป็น True งานที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง

สาธารณะ Assign.Options validateShape (บูลีน validateShape)

พารามิเตอร์
ตรวจสอบรูปร่าง หากเป็นจริง การดำเนินการจะตรวจสอบว่ารูปร่างของ 'ค่า' ตรงกับรูปร่างของเทนเซอร์ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นเท็จ 'ref' จะอยู่ในรูปของ 'value'