BoostedTreesCalculateBestFeatureSplit.Options

คลาสคงที่สาธารณะ BoostedTreesCalculateBestFeatureSplit.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ BoostedTreesCalculateBestFeatureSplit

วิธีการสาธารณะ

BoostedTreesคำนวณBestFeatureSplit.Options
splitType (สตริง splitType)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ BoostedTreesCalculateBestFeatureSplit.Options splitType (String splitType)

พารามิเตอร์
แยกประเภท สตริงที่ระบุว่า Op นี้ควรทำการแยกความไม่เท่าเทียมกันหรือการแยกความเท่าเทียมกัน