คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp

วิธีการสาธารณะ

BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options
sharedName (String sharedName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

ประชาชน BoostedTreesEnsembleResourceHandleOp.Options sharedName (String sharedName)