BoostedTreesUpdateEnsembleV2.Options

คลาสคงที่สาธารณะ BoostedTreesUpdateEnsembleV2.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ BoostedTreesUpdateEnsembleV2

วิธีการสาธารณะ

BoostedTreesUpdateEnsembleV2.Options
logitsDimension (บันทึกมิติยาว)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ BoostedTreesUpdateEnsembleV2.Options logitsDimension (Long logitsDimension)

พารามิเตอร์
บันทึกมิติข้อมูล สเกลาร์ มิติของบันทึก