คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

CollectiveBcastRecvV2.Options

CollectiveBcastRecvV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ CollectiveBcastRecvV2

วิธีการสาธารณะ

CollectiveBcastRecvV2.Options
communicationHint (String communicationHint)
CollectiveBcastRecvV2.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds float)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน CollectiveBcastRecvV2.Options communicationHint (String communicationHint)

ประชาชน CollectiveBcastRecvV2.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds float)