คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

DenseCountSparseOutput.Options

DenseCountSparseOutput.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ DenseCountSparseOutput

วิธีการสาธารณะ

DenseCountSparseOutput.Options
maxlength (Long maxlength)
DenseCountSparseOutput.Options
MINLENGTH (Long MINLENGTH)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน DenseCountSparseOutput.Options maxlength (Long maxlength)

พารามิเตอร์
ความยาวสูงสุด มูลค่าสูงสุดที่จะนับ สามารถตั้งค่าเป็น -1 ได้ไม่จำกัดจำนวนสูงสุด

ประชาชน DenseCountSparseOutput.Options MINLENGTH (Long MINLENGTH)

พารามิเตอร์
ความยาวนาที มูลค่าขั้นต่ำที่จะนับ สามารถตั้งค่าเป็น -1 ได้โดยไม่มีขั้นต่ำ