คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

EnqueueTPUEmbeddingIntegerBatch.Options

EnqueueTPUEmbeddingIntegerBatch.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ EnqueueTPUEmbeddingIntegerBatch

วิธีการสาธารณะ

EnqueueTPUEmbeddingIntegerBatch.Options
deviceOrdinal (Long deviceOrdinal)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน EnqueueTPUEmbeddingIntegerBatch.Options deviceOrdinal (Long deviceOrdinal)

พารามิเตอร์
อุปกรณ์ลำดับ อุปกรณ์ TPU ที่จะใช้ ควรเป็น >= 0 และน้อยกว่าจำนวนคอร์ TPU ในงานที่วางโหนด