FinalizeDataset.Options

FinalizeDataset.Options ระดับคงสาธารณะ

คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ FinalizeDataset

วิธีการสาธารณะ

สรุป Dataset.Options
hasCapturedRef (บูลีน hasCapturedRef)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ FinalizeDataset.Options hasCapturedRef (บูลีน hasCapturedRef)