คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

GenerateBoundingBoxProposals.Options

GenerateBoundingBoxProposals.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ GenerateBoundingBoxProposals

วิธีการสาธารณะ

GenerateBoundingBoxProposals.Options
postNmsTopn (Long postNmsTopn)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน GenerateBoundingBoxProposals.Options postNmsTopn (Long postNmsTopn)

พารามิเตอร์
postNmsTopn จำนวนเต็ม จำนวน rois สูงสุดในการส่งออก