LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options

LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอตทริบิวต์เพิ่มเติมสำหรับ LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters

วิธีการสาธารณะ

LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
config (กำหนดค่าสตริง)
LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
tableId (รหัสตารางแบบยาว)
LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
tableName (สตริงชื่อตาราง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options config (การกำหนดค่าสตริง)

LoadTPUmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options tableId สาธารณะ (Long tableId)

LoadTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options tableName สาธารณะ (ชื่อตารางสตริง)