MapIncompleteSize.Options

MapIncompleteSize.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ MapIncompleteSize

วิธีการสาธารณะ

MapIncompleteSize.Options
ความจุ (ความจุยาว)
MapIncompleteSize.Options
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
MapIncompleteSize.Options
memoryLimit (หน่วยความจำยาวจำกัด)
MapIncompleteSize.Options
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ความจุ MapIncompleteSize.Options สาธารณะ (ความจุยาว)

คอนเทนเนอร์ MapIncompleteSize.Options สาธารณะ (คอนเทนเนอร์ String)

MapIncompleteSize.Options memoryLimit สาธารณะ (Long memoryLimit)

MapIncompleteSize.Options สาธารณะ sharedName (สตริงชื่อที่ใช้ร่วมกัน)