Placeholder.Options

Placeholder.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ Placeholder

วิธีการสาธารณะ

ตัวยึดตำแหน่งตัวเลือก
รูปร่าง ( รูปร่าง รูปร่าง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ตัวยึดตำแหน่ง สาธารณะ รูปร่าง ตัวเลือก ( รูปร่างรูปร่าง )

พารามิเตอร์
รูปร่าง (ไม่บังคับ) รูปร่างของเทนเซอร์ หากรูปร่างมี 0 มิติ แสดงว่ารูปร่างนั้นไม่มีข้อจำกัด