คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options

QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedConv2DWithBiasAndRelu

วิธีการสาธารณะ

QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

ประชาชน QuantizedConv2DWithBiasAndRelu.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)