ResourceScatterNdAdd.Options

ResourceScatterNdAdd.Options คลาสคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ResourceScatterNdAdd

วิธีการสาธารณะ

ResourceScatterNdAdd.Options
useLocking (การใช้ล็อคแบบบูลีน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ResourceScatterNdAdd.Options สาธารณะ useLocking (useLocking บูลีน)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค บูลเสริม ค่าเริ่มต้นเป็น True ถ้าเป็น True งานที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง