คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options

RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters

วิธีการสาธารณะ

RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingCenteredRMSPropParameters.Options tableName (String tableName)