คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options

RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters

วิธีการสาธารณะ

RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingFrequencyEstimatorParameters.Options tableName (String tableName)