ShuffleDatasetV3.Options

ShuffleDatasetV3.Options ระดับคงที่สาธารณะ

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ShuffleDatasetV3

วิธีการสาธารณะ

ShuffleDatasetV3.ตัวเลือก
ข้อมูลเมตา (ข้อมูลเมตาของสตริง)
ShuffleDatasetV3.ตัวเลือก
สับเปลี่ยนEachIteration (สับเปลี่ยนบูลีนEachIteration)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ข้อมูลเมตา ShuffleDatasetV3.Options สาธารณะ (ข้อมูลเมตาสตริง)

สาธารณะ ShuffleDatasetV3.Options reshuffleEachIteration (บูลีนสับเปลี่ยนEachIteration)