SlidingWindowDataset.Options

สาธารณะคลาสคงที่ SlideWindowDataset.Options

คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ SlidingWindowDataset

วิธีการสาธารณะ

SlideWindowDataset.Options
dropRemainder (บูลีน dropRemainder)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ เลื่อน WindowDataset.Options dropRemainder (บูลีน dropRemainder)