คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

Squeeze.Options

Squeeze.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ Squeeze

วิธีการสาธารณะ

บีบตัวเลือก
แกน (รายการ <ยาว> แกน)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Squeeze.Options แกน (รายการ <ยาว> แกน)

พารามิเตอร์
แกน หากระบุไว้ ให้บีบเฉพาะขนาดที่แสดงไว้ ดัชนีมิติข้อมูลเริ่มต้นที่ 0 ข้อผิดพลาดในการบีบมิติที่ไม่ใช่ 1 ต้องอยู่ในช่วง `[-rank(input), rank(input))`