คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

StageClear.Options

StageClear.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ StageClear

วิธีการสาธารณะ

StageClear.Options
ความจุ (ความจุ Long)
StageClear.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
StageClear.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
StageClear.Options
sharedName (String sharedName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน StageClear.Options ความจุ (ความจุ Long)

ประชาชน StageClear.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

ประชาชน StageClear.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

ประชาชน StageClear.Options sharedName (String sharedName)