ConfigureTPUEmbedding

คลาสสุดท้ายสาธารณะ ConfigureTPUmbedding

ตั้งค่า TPUEmbedding ในระบบ TPU แบบกระจาย

วิธีการสาธารณะ

กำหนดค่า TPUembedding แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , การกำหนดค่าสตริง)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ ConfigureTPUmbedding ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคงที่ กำหนดค่าการ สร้าง TPUembed (ขอบเขต ขอบเขต , การกำหนดค่าสตริง)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ห่อการดำเนินการ ConfigureTPUmbedding ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
กำหนดค่า tensorflow.tpu.TPUEmbeddingConfiguration แบบอนุกรมที่อธิบายการค้นหาแบบฝังของโปรแกรม
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ConfigureTPUmbedding