NoOp

คลาสสุดท้ายสาธารณะ NoOp

ไม่ทำอะไรเลย มีประโยชน์เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

NoOp แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ NoOp ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

การสร้าง NoOp สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต )

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ NoOp ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ NoOp