คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

OrderedMapUnstage.Options

OrderedMapUnstage.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ OrderedMapUnstage

วิธีการสาธารณะ

สั่งซื้อแผนที่Unstage.Options
ความจุ (ความจุ Long)
สั่งซื้อแผนที่Unstage.Options
ภาชนะ (String ภาชนะ)
สั่งซื้อแผนที่Unstage.Options
memoryLimit (Long memoryLimit)
สั่งซื้อแผนที่Unstage.Options
sharedName (String sharedName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน OrderedMapUnstage.Options ความจุ (ความจุ Long)

ประชาชน OrderedMapUnstage.Options ภาชนะ (String ภาชนะ)

ประชาชน OrderedMapUnstage.Options memoryLimit (Long memoryLimit)

ประชาชน OrderedMapUnstage.Options sharedName (String sharedName)