RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters.Options

สาธารณะคลาสคง ที่ดึงข้อมูลTPUembeddingAdagradParameters.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ RetrieveTPUEmbeddingAdagradParameters

วิธีการสาธารณะ

เรียกข้อมูล TPUUEmbeddingAdagradParameters.Options
config (กำหนดค่าสตริง)
เรียกข้อมูล TPUUEmbeddingAdagradParameters.Options
tableId (รหัสตารางแบบยาว)
เรียกข้อมูล TPUUEmbeddingAdagradParameters.Options
tableName (สตริงชื่อตาราง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ RestoreeTPUEmbeddingAdagradParameters.Options config (การกำหนดค่าสตริง)

สาธารณะ ดึงTPUmbeddingAdagradParameters.Options tableId (Long tableId)

สาธารณะ เรียกข้อมูลTPUmbeddingAdagradParameters.Options tableName (String tableName)