คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options

RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters

วิธีการสาธารณะ

RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options tableName (String tableName)