คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

ReverseSequence.Options

ReverseSequence.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ReverseSequence

วิธีการสาธารณะ

ReverseSequence.Options
batchDim (Long batchDim)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ReverseSequence.Options batchDim (Long batchDim)

พารามิเตอร์
batchDim มิติตามที่มีการกลับรายการ