ShutdownDistributedTPU

ShutdownDistributedTPU คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ปิดระบบ TPU แบบกระจายที่ทำงานอยู่

op ส่งคืนข้อผิดพลาดหากไม่มีระบบทำงานอยู่

วิธีการสาธารณะ

ShutdownDistributedTPU แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ShutdownDistributedTPU ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง ShutdownDistributedTPU แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต )

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ShutdownDistributedTPU ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ShutdownDistributedTPU