คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

StringLower.Options

StringLower.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ StringLower

วิธีการสาธารณะ

StringLower.Options
การเข้ารหัส (การเข้ารหัส String)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน StringLower.Options การเข้ารหัส (การเข้ารหัส String)

พารามิเตอร์
การเข้ารหัส การเข้ารหัสอักขระของ `อินพุต' ค่าที่อนุญาตคือ '' และ 'utf-8' ค่า '' ถูกตีความว่าเป็น ASCII