AnonymousMutableHashTableOfTensors

คลาสสุดท้ายสาธารณะ AnonymousMutableHashTableOfTensors

สร้างตารางแฮชที่ไม่ระบุชื่อที่ว่างเปล่าของค่าเวกเตอร์

op นี้จะสร้างตารางแฮชที่ไม่แน่นอนที่ไม่ระบุชื่อใหม่ (เป็นทรัพยากร) ทุกครั้งที่มีการดำเนินการ โดยมีประเภทคีย์และค่าที่ระบุ โดยส่งคืนหมายเลขอ้างอิงทรัพยากร แต่ละค่าต้องเป็นเวกเตอร์ สามารถแทรกข้อมูลลงในตารางได้โดยใช้การดำเนินการแทรก ไม่รองรับการดำเนินการเริ่มต้น ตารางไม่ระบุชื่อในแง่ที่ว่าสามารถเข้าถึงได้โดยตัวจัดการทรัพยากรที่ส่งคืนเท่านั้น (เช่น ไม่สามารถค้นหาด้วยชื่อในตัวจัดการทรัพยากร) ตารางจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อหมายเลขอ้างอิงทรัพยากรทั้งหมดที่ชี้ไปหายไป

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ AnonymousMutableHashTableOfTensors.Options คุณลักษณะทางเลือกสำหรับ AnonymousMutableHashTableOfTensors

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <วัตถุ>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T, U> AnonymousMutableHashTableOfTensors
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , Class<T> keyDtype, Class<U> valueDtype, ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousMutableHashTableOfTensors ใหม่
เอาท์พุต <?>
ที่จับโต๊ะ ()
ตัวจัดการทรัพยากรไปยังทรัพยากรตารางแฮชที่สร้างขึ้นใหม่
AnonymousMutableHashTableOfTensors.Options แบบคงที่
valueShape ( รูปร่าง ค่ารูปร่าง)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์ พุท สาธารณะ <Object> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

สร้าง AnonymousMutableHashTableOfTensors แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , Class<T> keyDtype, Class<U> valueDtype, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousMutableHashTableOfTensors ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คีย์Dtype ประเภทของปุ่มตาราง
ค่าDtype ประเภทของค่าตาราง
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AnonymousMutableHashTableOfTensors

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> tableHandle ()

ตัวจัดการทรัพยากรไปยังทรัพยากรตารางแฮชที่สร้างขึ้นใหม่

สาธารณะคงที่ AnonymousMutableHashTableOfTensors.Options valueShape ( รูปร่าง valueShape)