AnonymousRandomSeedGenerator

คลาสสุดท้ายสาธารณะ AnonymousRandomSeedGenerator

วิธีการสาธารณะ

AnonymousRandomSeedGenerator แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <Long> เมล็ด, ตัวถูกดำเนินการ <Long> seed2)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousRandomSeedGenerator ใหม่
เอาท์พุต <?>
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง AnonymousRandomSeedGenerator แบบคงที่สาธารณะ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <Long> เมล็ด, ตัวดำเนินการ <Long> seed2)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousRandomSeedGenerator ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AnonymousRandomSeedGenerator

เอาท์พุต สาธารณะ <?> ตัวลบ ()

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()