DeleteIterator

DeleteIterator คลาสสุดท้ายสาธารณะ

คอนเทนเนอร์สำหรับทรัพยากรตัววนซ้ำ

วิธีการสาธารณะ

DeleteIterator แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ตัวจัดการ, ตัวดำเนินการ <?> ตัวลบ)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ DeleteIterator ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง DeleteIterator สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> ตัวจัดการ, ตัวดำเนินการ <?> ตัวลบ)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ DeleteIterator ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
รับมือ หมายเลขอ้างอิงของตัววนซ้ำที่จะลบ
ผู้ลบ ตัวลบตัวแปร
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DeleteIterator