DeleteSessionTensor

คลาสสุดท้ายสาธารณะ DeleteSessionTensor

ลบเทนเซอร์ที่ระบุโดยตัวจัดการในเซสชัน

วิธีการสาธารณะ

DeleteSessionTensor แบบคงที่
สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <String> ตัวจัดการ)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ DeleteSessionTensor ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง DeleteSessionTensor สาธารณะแบบคงที่ ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <String> จัดการ)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ DeleteSessionTensor ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
รับมือ หมายเลขอ้างอิงสำหรับเทนเซอร์ที่จัดเก็บไว้ในสถานะเซสชัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DeleteSessionTensor