InitializeTableFromDataset

คลาสสุดท้ายสาธารณะ InitializeTableFromDataset

วิธีการสาธารณะ

InitializeTableFromDataset แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ตัวดำเนินการ <?> tableHandle ชุดข้อมูลตัว ถูกดำเนินการ <?>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ InitializeTableFromDataset ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง InitializeTableFromDataset สร้าง (ขอบเขต ขอบเขต , ตัวดำเนินการ <?> tableHandle, ตัวดำเนินการ <?> ชุดข้อมูล)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ InitializeTableFromDataset ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ InitializeTableFromDataset