คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

MatrixDiagPartV3

ประชาชน MatrixDiagPartV3 ชั้นสุดท้าย

ส่งกลับส่วนในแนวทแยงแบบแบตช์ของเทนเซอร์แบบแบตช์

ส่งกลับเทนเซอร์ที่มีเส้นทแยงมุมที่ `k[0]`-ถึง `k[1]`-เส้นทแยงมุมของ `อินพุต' แบบแบตช์

สมมติว่า `อินพุต' มีมิติ `r` `[I, J, ..., L, M, N]` ให้ `max_diag_len` เป็นความยาวสูงสุดในบรรดาเส้นทแยงมุมทั้งหมดที่จะแยกออกมา `max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))` ให้ `num_diags` เป็นจำนวนเส้นทแยงมุมที่จะแยก `num_diags = k[1] - k[0] + 1`

หาก `num_diags == 1`, เมตริกซ์ส่งออกเป็นอันดับ` R - 1` มีรูปร่าง `[I, J, ... , L, max_diag_len]` และค่า:

diagonal[i, j, ..., l, n]
  = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; if 0 <= n+y < M and 0 <= n+x < N,
   padding_value         ; otherwise.
 
ที่ `y = max (-k [1], 0)`, `x = สูงสุด(k[1], 0)`

มิฉะนั้นเมตริกซ์เอาท์พุทมียศ `r` ที่มีขนาด` [I, J, ... , L, num_diags, max_diag_len] `มีค่า:

diagonal[i, j, ..., l, m, n]
  = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; if 0 <= n+y < M and 0 <= n+x < N,
   padding_value         ; otherwise.
 
ที่` d = k [1] - m` `การ y = max(-d, 0) - offset` และ `x = max(d, 0) - offset`

"ออฟเซ็ต" เป็นศูนย์ ยกเว้นเมื่อการจัดแนวเส้นทแยงมุมอยู่ทางด้านขวา

offset = max_diag_len - diag_len(d) ; if (`align` in {RIGHT_LEFT, RIGHT_RIGHT
                      and `d >= 0`) or
                     (`align` in {LEFT_RIGHT, RIGHT_RIGHT}
                      and `d <= 0`)
     0             ; otherwise
 }
ที่ `diag_len (ง) = นาที (คอลัมน์ - max (d, 0), แถว + นาที (d, 0))`

ข้อมูลที่ป้อนต้องเป็นอย่างน้อยเมทริกซ์

ตัวอย่างเช่น:

input = np.array([[[1, 2, 3, 4], # Input shape: (2, 3, 4)
          [5, 6, 7, 8],
          [9, 8, 7, 6]],
          [[5, 4, 3, 2],
          [1, 2, 3, 4],
          [5, 6, 7, 8]]])
 
 # A main diagonal from each batch.
 tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 6, 7], # Output shape: (2, 3)
                 [5, 2, 7]]
 
 # A superdiagonal from each batch.
 tf.matrix_diag_part(input, k = 1)
  ==> [[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3)
    [4, 3, 8]]
 
 # A band from each batch.
 tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 2))
  ==> [[[0, 3, 8], # Output shape: (2, 4, 3)
     [2, 7, 6],
     [1, 6, 7],
     [5, 8, 0]],
    [[0, 3, 4],
     [4, 3, 8],
     [5, 2, 7],
     [1, 6, 0]]]
 
 # LEFT_RIGHT alignment.
 tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 2), align="LEFT_RIGHT")
  ==> [[[3, 8, 0], # Output shape: (2, 4, 3)
     [2, 7, 6],
     [1, 6, 7],
     [0, 5, 8]],
    [[3, 4, 0],
     [4, 3, 8],
     [5, 2, 7],
     [0, 1, 6]]]
 
 # max_diag_len can be shorter than the main diagonal.
 tf.matrix_diag_part(input, k = (-2, -1))
  ==> [[[5, 8],
     [9, 0]],
    [[1, 6],
     [5, 0]]]
 
 # padding_value = 9
 tf.matrix_diag_part(input, k = (1, 3), padding_value = 9)
  ==> [[[9, 9, 4], # Output shape: (2, 3, 3)
     [9, 3, 8],
     [2, 7, 6]],
    [[9, 9, 2],
     [9, 3, 4],
     [4, 3, 8]]]
 
 

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ MatrixDiagPartV3.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ MatrixDiagPartV3

วิธีการสาธารณะ

คง MatrixDiagPartV3.Options
จัด (String จัด)
เอาท์พุท <T>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง <T> MatrixDiagPartV3 <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <Integer> k, Operand <T> paddingValue, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ MatrixDiagPartV3 ใหม่
เอาท์พุท <T>
ในแนวทแยง ()
เส้นทแยงมุมที่แยกออกมา

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง MatrixDiagPartV3.Options ชิด (String จัด)

พารามิเตอร์
align เส้นทแยงมุมบางอันสั้นกว่า `max_diag_len` และจำเป็นต้องเสริม `align` คือสตริงที่ระบุว่าควรจัดแนว superdiagonals และ subdiagonals ตามลำดับอย่างไร มีการจัดแนวที่เป็นไปได้สี่แบบ: "RIGHT_LEFT" (ค่าเริ่มต้น), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT" และ "RIGHT_RIGHT" "RIGHT_LEFT" จัดแนว superdiagonals ไปทางขวา (แป้นซ้ายของแถว) และ subdiagonals ไปทางซ้าย (ขวา-pads แถว) เป็นรูปแบบการบรรจุที่ LAPACK ใช้ cuSPARSE ใช้ "LEFT_RIGHT" ซึ่งเป็นแนวที่ตรงกันข้าม

ประชาชน เอาท์พุท <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง MatrixDiagPartV3 <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <Integer> k, Operand <T> paddingValue, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ MatrixDiagPartV3 ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ป้อนข้อมูล อันดับ `r` เทนเซอร์โดยที่ `r >= 2`
k ออฟเซ็ตในแนวทแยง ค่าบวกหมายถึง superdiagonal, 0 หมายถึงเส้นทแยงมุมหลัก และค่าลบหมายถึง subdiagonal `k` สามารถเป็นจำนวนเต็มเดียว (สำหรับเส้นทแยงมุมเดียว) หรือจำนวนเต็มคู่ที่ระบุปลายต่ำและสูงของแถบเมทริกซ์ `k[0]` ต้องไม่มากกว่า `k[1]`
paddingValue ค่าที่จะเติมพื้นที่นอกแถบแนวทแยงที่ระบุด้วย ค่าเริ่มต้นคือ 0
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
 • อินสแตนซ์ใหม่ของ MatrixDiagPartV3

ประชาชน เอาท์พุท <T> แนวทแยง ()

เส้นทแยงมุมที่แยกออกมา