OrderedMapIncompleteSize

คลาสสุดท้ายสาธารณะ OrderedMapIncompleteSize

Op ส่งคืนจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในคอนเทนเนอร์ต้นแบบ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ OrderedMapIncompleteSize.Options แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ OrderedMapIncompleteSize

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต <จำนวนเต็ม>
เป็นเอาท์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
OrderedMapIncompleteSize.Options แบบคงที่
ความจุ (ความจุยาว)
OrderedMapIncompleteSize.Options แบบคงที่
คอนเทนเนอร์ (คอนเทนเนอร์สตริง)
OrderedMapIncompleteSize แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต รายการ<Class<?>> dtypes ตัวเลือก... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ OrderedMapIncompleteSize ใหม่
OrderedMapIncompleteSize.Options แบบคงที่
memoryLimit (หน่วยความจำยาวจำกัด)
OrderedMapIncompleteSize.Options แบบคงที่
sharedName (สตริง ชื่อที่ใช้ร่วมกัน)
เอาต์พุต <จำนวนเต็ม>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท สาธารณะ <จำนวนเต็ม> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการดำเนินการ TensorFlow คือเอาต์พุตของการดำเนินการ TensorFlow อื่น วิธีการนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณอินพุต

ความจุ OrderedMapIncompleteSize.Options สาธารณะแบบคงที่ (ความจุยาว)

คอนเทนเนอร์ OrderedMapIncompleteSize.Options สาธารณะแบบคงที่ (คอนเทนเนอร์สตริง)

สร้าง OrderedMapIncompleteSize สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , รายการ <Class<?>> dtypes, ตัวเลือก... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ OrderedMapIncompleteSize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก มีค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ OrderedMapIncompleteSize

สาธารณะ OrderedMapIncompleteSize.Options memoryLimit แบบคงที่ (Long memoryLimit)

สาธารณะ OrderedMapIncompleteSize.Options sharedName (String sharedName) สาธารณะ

สาธารณะ เอาท์พุท ขนาด <จำนวนเต็ม> ()