คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

QuantizedConv2DAndRelu.Options

QuantizedConv2DAndRelu.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedConv2DAndRelu

วิธีการสาธารณะ

QuantizedConv2DAndRelu.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
QuantizedConv2DAndRelu.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน QuantizedConv2DAndRelu.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

ประชาชน QuantizedConv2DAndRelu.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)