คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RaggedGather

คลาสสุดท้ายสาธารณะ RaggedGather

รวบรวมส่วนที่ขาดจากแกน "params" "0" ตาม "ดัชนี"

ส่งออกเอาต์พุต 'RaggedTensor' ที่ประกอบด้วย 'output_dense_values' และ 'output_nested_splits' ในลักษณะที่ว่า:

output.shape = indices.shape + params.shape[1:]
 output.ragged_rank = indices.shape.ndims + params.ragged_rank
 output[i...j, d0...dn] = params[indices[i...j], d0...dn]
 
โดยที่
  • `params = ragged.from_nested_row_splits(params_dense_values, params_nested_splits)` ให้ค่าที่ควรรวบรวม
  • "ดัชนี" คือเทนเซอร์หนาแน่นที่มี dtype "int32" หรือ "int64" ซึ่งระบุว่าควรรวบรวมค่าใด
  • `output = ragged.from_nested_row_splits(output_dense_values, output_nested_splits)` คือเทนเซอร์เอาต์พุต
(หมายเหตุ: c ++ op นี้ใช้เพื่อติดตั้ง python `tf.ragged.gather` ระดับที่สูงกว่า ซึ่งสนับสนุนดัชนีที่ขาดตอนด้วย)

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T ขยายจำนวน, U, V ขยายจำนวน> RaggedGather <T, U>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, Iterable< Operand <T>> paramsNestedSplits, Operand <U> paramsDenseValues, Operand <V> indices, Long OUTPUTRAGGEDRANK)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RaggedGather ใหม่
เอาท์พุต <U>
ผลลัพธ์DenseValues ()
`flat_values` สำหรับ RaggedTensor ที่ส่งคืน
รายการ< เอาท์พุต <T>>
เอาต์พุต NestedSplits ()
เมตริกซ์ "nested_row_splits" ที่กำหนดการแบ่งพาร์ติชันแถวสำหรับ RaggedTensor ที่ส่งคืน

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

RaggedGather สาธารณะแบบคงที่ <T, U> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, Iterable< Operand <T>> paramsNestedSplits, Operand <U> paramsDenseValues, ดัชนี Operand <V>, OUTPUTRAGGEDRANK แบบยาว)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RaggedGather ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
paramsNestedSplits เมตริกซ์ "nested_row_splits" ที่กำหนดการแบ่งพาร์ติชันแถวสำหรับอินพุต "params" RaggedTensor
paramsDenseValues `flat_values` สำหรับ `params' RaggedTensor มีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในระดับหลามจากหนาแน่น_values ​​เป็น flat_values ​​ดังนั้นหนาแน่น_values ​​จึงเป็นชื่อที่เลิกใช้แล้ว
ดัชนี ดัชนีในมิตินอกสุดของ "พารามิเตอร์" ของค่าที่ควรรวบรวม
OUTPUTRAGGEDRANK อันดับมอมแมมของเอาต์พุต RaggedTensor `output_nested_splits` จะมีเทนเซอร์ `row_splits` จำนวนนี้ ค่านี้ควรเท่ากับ `indices.shape.ndims + params.ragged_rank - 1`
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ RaggedGather

เอาต์พุต สาธารณะ <U> เอาต์พุตDenseValues ()

`flat_values` สำหรับ RaggedTensor ที่ส่งคืน

รายการสาธารณะ < เอาท์พุต <T>> outputNestedSplits ()

เมตริกซ์ "nested_row_splits" ที่กำหนดการแบ่งพาร์ติชันแถวสำหรับ RaggedTensor ที่ส่งคืน