RefSwitch

RefSwitch คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ส่งต่อเทนเซอร์อ้างอิง `data` ไปยังพอร์ตเอาต์พุตที่กำหนดโดย `pred`

หาก `pred` เป็นจริง อินพุต 'data' จะถูกส่งต่อไปยัง 'output_true' มิฉะนั้น ข้อมูลจะไปที่ `output_false`

ดูเพิ่มเติมที่ 'สลับ' และ 'ผสาน'

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T> RefSwitch <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ข้อมูล ตัวดำเนินการ <T> ตัวดำเนินการ <บูลีน> pred)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RefSwitch ใหม่
เอาท์พุต <T>
เอาท์พุทเท็จ ()
หาก `pred` เป็นเท็จ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้
เอาท์พุต <T>
เอาท์พุตทรู ()
หาก `pred` เป็นจริง ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง RefSwitch แบบคงที่สาธารณะ <T> ( ขอบเขต ขอบเขต ข้อมูล ตัวดำเนินการ <T> ตัวดำเนินการ <บูลีน> pred)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ RefSwitch ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ข้อมูล เทนเซอร์อ้างอิงจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตที่เหมาะสม
ก่อน สเกลาร์ที่ระบุว่าพอร์ตเอาต์พุตใดที่จะรับข้อมูล
การส่งคืน
  • ตัวอย่างใหม่ของ RefSwitch

สาธารณะ เอาท์พุท <T> เอาท์พุทเท็จ ()

หาก `pred` เป็นเท็จ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้

เอาท์ พุท สาธารณะ <T> เอาท์พุท True ()

หาก `pred` เป็นจริง ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังเอาต์พุตนี้