ResourceScatterSub

ResourceScatterSub คลาสสุดท้ายสาธารณะ

ลบการอัปเดตแบบกระจัดกระจายออกจากตัวแปรที่อ้างอิงโดย "ทรัพยากร"

การดำเนินการนี้คำนวณ

# ดัชนีสเกลาร์อ้างอิง[ดัชนี, ...] -= อัปเดต[...]

# ดัชนีเวกเตอร์ (สำหรับแต่ละ i) ref[indices[i], ...] -= Updates[i, ...]

# ดัชนีอันดับสูง (สำหรับแต่ละ i, ..., j) ref[indices[i, ..., j], ...] -= อัปเดต[i, ..., j, ...]

รายการที่ซ้ำกันได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง: หาก `ดัชนี` หลายรายการอ้างอิงถึงตำแหน่งเดียวกัน การมีส่วนร่วมของรายการเหล่านั้นก็จะเพิ่มเข้ามา

ต้องใช้ `updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]` หรือ `updates.shape = []`

วิธีการสาธารณะ

คงที่ <T ขยายหมายเลข U> ResourceScatterSub
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต ทรัพยากร ตัวถูกดำเนินการ <?> ดัชนี ตัวถูกดำเนินการ <T> การอัปเดต ตัวถูกดำเนินการ <U>)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ResourceScatterSub ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

การสร้าง ResourceScatterSub สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต , ทรัพยากร ตัวดำเนินการ <?>, ดัชนีตัว ดำเนินการ <T>, ตัวดำเนินการ อัปเดต <U>)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ ResourceScatterSub ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ทรัพยากร ควรมาจากโหนด "ตัวแปร"
ดัชนี เทนเซอร์ของดัชนีในมิติแรกของ 'การอ้างอิง'
อัปเดต เทนเซอร์ของค่าที่อัปเดตเพื่อเพิ่มใน `ref`
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ ResourceScatterSub